Mateřská škola Dvořákova, Přerov

Mateřská škola Dvořákova 23, Přerov

Kroužky

Předplavecký výcvik

Děti nejstarší věkové skupiny se kurzu obvykle účastnily v rámci třídního vzdělávacího programu. Spolupracujeme s Plaveckou školou Přerov. Termíny pro mateřské školy byly ve školním roce 2021/22 značně omezeny, naše MŠ nebude v tomto školním roce do kurzů zařazena.

Lyžařská školička

Kurz probíhal pět výcvikových dnů v měsíci lednu a únoru v lyžařském areálu Hlubočky u Olomouce. Kurz není součástí školního vzdělávacího programu, pořádalo jej sportovní a pohybové centrum Rok s pohybem. www.rokspohybem.cz 

Logopedická poradna

Od října je nabízena nad rámec školního vzdělávacího programu logopedie zejména dětem ze třídy Hříbečků, výjimečně také ze třídy Koťátek. Děti se řečově zdokonalují v nově zřízené místnosti pod vedením paní Bc. Lenky Sujové a Bc. Anděly Švrdlíkové. Obě splňují odbornou kvalifikaci, spolupracují s SPC logopedickým, které je hlavním poradenským zařízením v oblasti vzdělávání dětí se závažnými poruchami řeči v naší logopedické třídě. Děti pracují bez přítomnosti rodičů, ke komunikaci slouží logopedický sešit. Samozřejmě je možno individuálně ráno navštívit logopedickou třídu v suterénu a nejasnosti konzultovat. V září procházely děti depistáží (prověření kvality řečového projevu) a jejich zákonní zástupci byli přímo oslovováni.

Kroužek Věda a pokusy

Děti vede paní Králíčková střídavě s paní Kopečnou a Šlancarovou. Kroužek je organizován nad rámec školního vzdělávacího programu. Dvě skupiny badatelů se střídají v lichém a sudém týdnu pravidelně vždy ve středu. Děti se seznamují s některými fyzikálními zákony, zajímavostmi a uplatnují logiku.

Hudebně-pohybový kroužek

Kroužek nad rámec školního vzdělávacího programu zaměřený na hudbu a tanec vede každé liché úterý paní Pazderová. Zaměřuje se na na soulad pohybu s hudbou, koordinaci pohybů, přesnost provedení a výraz, děti tančí, hrají si a cvičí pro radost.

Pohybový kroužek

Děti sportují pod vedením paní Kvašňákové. Náplní kroužku organizovaného nad rámec školního vzdělávacího programu je všestranný pohybový rozvoj dětí, rychlost, obratnost, sportovní chování. Sportovci trénují vždy v lichém týdnu v pondělí.

Výtvarný kroužek

Naši umělci malují a výtvarně tvoří pod vedením paní Šnajdrové. Jejich práce celý rok zdobí chodby naší mateřské školy. Kroužek koncipovaný nad rámec školního vzdělávacího programu probíhá každý sudý týden ve čtvrtek.

Informace z mateřské školy

Nejbližší akce

Nejbližší akce

Aktuální informace

Aktuální informace

Jídelní lístek

Jídelní lístek